Критерії оцінювання знаннь студентів

Методи контролю

І. На першому практичному занятті проводиться контроль початкового рівня знань студентів за допомогою тестування, що містить завдання різного рівня складності.

ІІ. На наступних практичних заняттях проводиться поточний контроль знань, при оцінюванні студентів приділяється перевага стандартизованим методам контролю:

o тестування (усне, письмове, комп’ютерне);

o структуровані письмові роботи;

o структурований контроль практичних навичок;

o контроль виконання практичної роботи;

o усне опитування;

o усна співбесіда.

ІІІ. По завершенню модуля проводиться підсумковий контроль, що включає контроль теоретичних знань, практичних навичок та вмінь.

13. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль проводиться на останньому практичному занятті після завершення модуля 1. Здійснюється контроль теоретич­них знань, набутих практичних навичок і вмінь. Максимальна кількість балів модульного підсумкового контролю дорівнює 80. Модуль вважається зарахований, якщо студент набрав не менше 50 балів. Проводиться в 3 етапи:

І етап – тестовий комп’ютерний контроль рівня теоретичної підготовки студентів. Кожному студенту пропонуються 30 тестових завдань, які оцінюються в 1 бал за кожне;

ІІ етап – індивідуальна контрольна письмова робота, яка містить 10 контрольних запитань. Правильна відповідь на кожне запитання оцінюється в 3 бали;

ІІІ етап – перевірка рівня засвоєння практичних вмінь і навичок у формі визначення і опису гербарних зразків та мікропрепарату. Цей етап оцінюється в 20 балів.

Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти

Оцінка з дисципліни “Фармацевтична ботаніка” визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсум­ко­вої оцінки, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок від­повідно до переліків, визначених програмою дисцип­лі­ни.

Максимальна кількість балів при вивченні дисципліни – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового контролю – 80 балів.

При засвоєнні кожної теми за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою, які потім конвертуються в бали, залежно від кількості тем


Денна форма



Модуль 1:

«5» – 6 б.

«4» – 5 б.

«3» – 4 б.

«2» – 0 б.

Модуль 2:

«5» – 8 б.

«4» – 6 б.

«3» – 5 б.

«2» – 0 б.

СРС – 6 б.

СРС – 8 б.


Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент на практичних заняттях – 70 балів, максимальна 120 балів.

Конвертація традиційної оцінки з дисципліни та суми балів за шкалою ECTS


Бали

Оцінка ECTS

192-200 172-191 148-171 128-147 120-127 0-119


А B C D E F