Підготовка науково-педагогічних кадрів

Підготовка науково-педагогічних кадрів на кафедрі медичної біології, фармакогнозії та ботаніки

станом на 1.09.2021 року.

Тема ініціативної НДР кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки:

«Біологічні основи морфогенезу органів та тканин

під впливом мікроелементів та ультрамікроелементів в експерименті»

(термін виконання 2019-2022).


Науковий керівник: зав. каф. медичної біології фармакогнозії та ботаніки, д.б.н, професор Шаторна В.Ф.

Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що формувалася впродовж тривалого періоду через нехтування об'єктивних законів розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу. Одним з найбільш промислово розвинених і відповідно, техногенно забруднених регіонів є Дніпропетровська область. Найпоширенішими токсикантами промислових регіонів в Україні, і у всьому світі, є мікро- та ультрамікроелементи, їх сполуки та з’єднання, що широко застосовуються в металургійній, металообробній, машинобудівній, хімічній промисловості. Вплив мікро- та ультрамікроелементів призводить до дуже серйозних наслідків для здоров'я людини, включаючи важкі захворювання практично усіх систем органів, в тому числі репродуктивної системи, серцево-судинної системи, нирок і печінки та ін. Малодослідженим напрямком є і вплив сполук важких металів на хід ембріогенезу та органогенезу.

Останні роки науковий напрямок експериментальної роботи визначався у впливі сполук важких металів на хід ембріонального розвитку та органогенез дослідних таварин та проводився пошук можливих біоантагоністів серед наноаквахелатів мікроелементів та ультрамікроелементів. Визначався також і рівень накопичення мікроелементів в досліджуємих органах.

Для вирішення поставленої задачі заключено договори про наукове співробітництво з:

1. Науково-дослідний інститут нанотехнологій та ресурсозбереження (м. Київ).

2. Інститут медицини транспорту (м.Одеса).

Отримані результати експериментальних досліджень широко представлені в статтях у фахових журналах, наукових конференціях, отримано 5 патентів України на корисну модель.За результатами виконання наукової роботи співробітниками кафедри виконуються дисертаційні роботи згідно плану.

Захищені дисертації:

1. Нефьодова О.О. – захистила докторську дисертацію – 2015р (м.Тернопіль)

2. Мархонь Н.А. – захистила кандидатську дисертацію 2017. (м.Київ)

3. Колосова І.І. - захистила кандидатську дисертацію 2017р. (м.Тернопіль)

4.Майор В.В.- захистила кандидатську дисертацію 2018р. (м.Тернопіль)

5. Бельська Ю.В. - захистила кандидатську дисертацію 2018р. (м.Дніпро)

6. Шамелашвілі К. Л. захистила кандидатську дисертацію 2020р. (м.Харків)

Наукова робота кафедри активно продовжується і натепер заплановано та виконуються 2 докторських та 2 кандидатські дисертації.

Виконуються дисертації:

1. Колосова І.І. - докторська дисертація

2. Шамелашвілі К. Л. - докторська дисертація

3. Руденко К.М. – кандидатська дисертація

4. Краснов О.О. – кандидатська дисертація (аспірант)

Аспірант Краснов О.О. є активним науковцем, зі студентських років був старостою студентського наукового гуртка та приймав участь у всеукраїнських наукових конкурсах.


Всього на кафедрі працює:

професорів - 2;

доцентів - 6;

старших викладачів – 3;

кандидатів наук - 10;

викладачів без ступеня - 5.