Державний іспит

Навчально-методична робота на кафедрі проводиться згідно з планом. На кафедральних засіданнях щорічно переглядаються та затверджуються навчальні плани та методичні розробки лекцій, практичних занять та СРС. Розроблена програма до практично-орієнтованого комплексного іспиту з фармацевтичної хімії, фармакогнозії, фармацевтичної опіки з клінічною фармакологією. Програма до практично-орієнтованого комплексного іспиту з фармацевтичної хімії, фармакогнозії, фармацевтичної опіки з клінічною фармакологією. була затверджена на методичній комісії (протокол № від 2017 р.) та проректором з навчальної роботи ДДМА. Згідно програми практично-орієнтованого комплексного іспиту з фармацевтичної хімії, фармакогнозії, фармацевтичної опіки з клінічною фармакологією були створені білети до Державного іспиту.

У 2017 році створені екзаменаційні питання та перелік навичок для підготовки студентів до практично-орієнтованого комплексного іспиту. Зразки екзаменаційного білета ДЕК-2017 розміщені на дошці інформації для студентів. Білети із завданнями проходять традиційну підготовку: рецензування, затвердження предметною комісією та проректором з навчально-виховної роботи.

Екзаменаційні білети складаються з трьох частин: до першої входять питання з фармацевтичної ї хімії, до другої – питання з фармакогнозії, до третьої - питання зфармацевтичної опіки з клінічною фармакологією . До кожного білета входить три питання з фармакогнозії: два питання – з практичних навичок та ситуаційна задача.

У 2017 році практично-орієнтованого комплексного іспит на V курсі відбуватиметься спільно з кафедрою загальної та клінічної фармації. Іспит буде відбуватися за схемою: оцінювання основних умінь і навичок та ситуаційних задач.

Оцінка «відмінно» виставляється студенту який виявив всебічні, систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу, правильно визначив ЛР за гербарним зразком (вказав назву ЛР, родини і сировини латинською і українською мовами). Охарактеризував запаси сировини і методи їх визначення, заготівлю, сушіння і хімічний склад рослинної сировини. Ідентифікував зразок сировини макро-, мікроскопічними і хімічними методами, назвав умови зберігання і застосування сировини і препаратів.

Студент повністю виконав поставлене завдання, вміє грамотно інтерпретувати одержані результати; продемонструвати знання основної і додаткової літератури.

Оцінка «добре» - виставляється студенту, якщо при відповіді на запитання студент виявив певне знання програмного матеріалу, передбачене на рівні аналогічного відтворення, правильно виконав поставлене завдання, показав володіння практичними навичками, але припустився окремих несуттєвих помилок, які не мають принципового характеру.

Оцінка «задовільно» - виставляється, якщо при відповіді на запитання студент виявив знання основного програмного матеріалу, в обсязі, що необхідний для подальшого навчання і роботи, в цілому справився з поставленим завданням, але при цьому не вказав назву ЛР, родини і сировини латинською мовою. Охарактеризував запаси сировини, але не вказав методи їх визначення.. Окремими навичками володіє невпевнено, допустив незначні помилки в арифметичних розрахунках, демонструє здатність упоратися з виконанням завдань, передбачених програмою на рівні репродуктивного відтворення.

Оцінка «незадовільно» - виставляється, якщо при відповіді на запитання студент виявив серйозні пробіли в знаннях основного матеріалу, допустив принципові помилки, не зміг вирішити завдання та не визначив ЛР за гербарним зразком.

Экзаменационные вопросы по фармакогнозии для студентов 3 курса с.doc
приклади вирішення задач.docx
Список ЛР до екзамену з фармакогнозії.docx
план характериктистики ЛР и ЛРС.docx
зразок білету.docx
перелік ЛРС.docx
питання на іспит.doc